Yecüc mecüc nedir? Kıyamet alametleri nelerdir? Kıyametin alametleri var mıdır?

Menü

Yecüc Mecüc nedir?

İnternette çeşitli açıklamalar var, yecucmecuc.nedir.com'dan aldım.

İslam inancına göre çeşitli kıyamet alemetleri vardır ve bu kıyamet alametleri sırayla olacaktır. İşte yecüc mecüc'te kıyamet alametlerinden biridir. Yecüc ile Mecüc denilen varlıklardan, Kitab-ı Mukaddes'in Yaratılış, Hezekiel, vahiy kitaplarında ve Kur'an'da dahil tüm kutsal kitaplarda yer alan, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini Allah'ın bildiği, insan ırkını ortadan kaldırmaya kadar ileri gidip bozgunculuğa çalışacakları söylenen çeşitli mitolojilerde ve kültürlerde insanlar olarak ya da dev, şeytan, kavimler veya ülkeler olarak anılan iki kötü millettir diye tanımlanmaktadır. Yecüc ve Mecüc kavimlerinden, Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde ve bazı hadislerde bahsedilmektedir

Bunlar nereden gelecek de dünyada bozgunculuk çıkartacak diye sorulunca diyorlar ki "Kehf suresinde Zulkarneyn’in iki dağ arasına yaptığı setle sıkıştırdığı varlıklar kıyamet alameti olarak bir gün o seddi aşıp gelecek." Bu açıklamadan bile şüphelenip böyle bir şeyin olamayacağını anlarsın. O ayetler bunlar.

Kehf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

93. Nihayet iki set arasına ulaşınca; iki setin yanında neredeyse, hiç söz anlamayan bir halk buldu.

94. “Ey Zülkarneyn!” dediler. ”Yecüc ve Mecüc bu yerde gerçekten bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman için, sana vergi/ücret verelim mi?”

95. Dedi ki: “Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkânlar, daha hayırlıdır. Siz bana güç ile/işçilik ile yardım edin, sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım.

96. Bana demir kütleleri getirin.” Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince; “Körükleyin” dedi. Nihayet o demir kütlelerini kor ateş haline sokunca, dedi ki: “Bana erimiş bakır getirin de onun üzerine dökeyim.”

97. Böylelikle onu aşmayı başaramadılar, delmeye (de) güç yetiremediler.

"Ansızın" gelecek diye bildirilen kıyametin öncesinde sayıları sayılamayacak kadar çok olan bir kavim dünyayı neden istila etsin? Burada ki göz önünde tutmamız gereken şey “ansızın” “kimsenin beklemediği” bir zamanda bu dünya sona erecek, bu tariften sonra yacüc mecüc beklemek Kur'an'a aykırıdır. Kâinatın sona ermesine ayetlerin bildirdiği üzere “aniden” biteceğine mi yoksa Kur'an'da hiçbir izi olmayan sayılan alametler gerçekleştikten sonra biteceğine mi inanacağız? Şimdi diyorlar ki bu hadisleri nakleden kişiler sayılmayacak kadar çok, o yüzden doğrudurlar. Hadis diye ileri sürülen sözlerin doğruluğu rivayet edenlerin sayısıyla mı yoksa Kur'an'a uyup uymamasıyla mı değerlendirilmeli? Peygamberimiz son nebiydi, kendisine kitap vahyedildi aynı zamanda resuldü bu kitabı insanlara iletti, görevi buydu. Söylediği sözlerin Kur'an'da mutlaka bir dayanağı olması gerekir. Yecüc mecüc ile gerçek hadis altta.

Peygamberimizin Yecüc ve Mecüc'ü Anlattığı Hadis

Bize Ebû Salih, Ebû Saîd el-Hudrî(R)’den tahdîs etti ki, Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah, Âdem’e:

— 'Yâ Âdem!' buyurur. Âdem de:

— 'Lebbeyke ve sa ‘deyke ve ‘l-hayru fi yedeyke{ = Tekrar tekrar icabet ediyorum, beni tekrar tekrar mes’ûd kıl, bütün hayır Sen’in ellerinde dir)' der.

Bunun üzerine Allah:

— 'Cehenneme girecekleri (halk arasından seçip) çıkar!' buyurur. Adem:

— 'Cehenneme gönderileceklerin mikdârı ne kadardır?' der. Allah:

— 'Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu!' diye cevâb verecek.

Ve Allah, Âdem’e böyle buyurduğu sırada (bunun verdiği şiddetli korkudan) çocuğun başı ağarır, Her gebe kadın da çocuğunu düşürür, insanları sarhoş (olmuş gibi) görürsün, hâlbuki onlar sarhoş değildirler, fakat Allah’ın azabı pek çetindir” (ei-Hacc: 2).

Sahâbîler:

— 'Yâ Rasûlallah! O (binde) bir hangimiz olabilir?' dediler. Rasûlullah:

— 'Size müjdeler olsun, sizden bir kişiye mukaabil Ye’cûc ve Me’cûc’den bin kişi (cehenneme gönderilecektir)' buyurdu.

Sonra da:

— 'Hayâtım elinde olan Allah’ayemîn ederim ki, ben sizin cennet ahâlîsinin dörtte biri olacağınızı umuyorum' dedi.

Bu müjde üzerine biz Allâhu Ekber dedik. Rasûlullah yine;

— 'Ben sizin cennet ehlinin üçte biri olmanızı umarım' buyurdu. Biz yine tekbîr getirdik. Bu sefer Rasûlullah:

— 'Ben sizin cennet ehlinin yarısı olmanızı umarım' buyurdu. Biz de yine Allâhu Ekber diye tekbîr getirdik. En sonunda Rasûlullah:

— 'Sizler mahşer halkının içinde ancak beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir tüy mesâbesindesiniz yâhud da siyah bir öküzün derisinde sanki beyaz bir tüy gibisiniz' buyurdu.

Allah Enbiya suresinde yecüc mecücün açılacağı zamanı söylüyor.

Enbiya

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

95. Kendisini helâk ettiğimiz bir ülke halkının,

(dünyaya) geri dönüp yaşamaları haramdır/yasaktır.

Katiyen onlar (dünyaya) bir daha geri dönemezler!

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığında;

onlar her bir tepeden akın ederler!

Bu ayetleri en başından ele alırsak Allah helak edilen bir ülkeni halkının geri dönemeyeceğini söylüyor. Bu Ad, Semud, Hud vb kavimlerin helaki gibidir. Onlar yok oldular ve dünyaya geri dönmeyecekler. Doksan altıncı ayete dikkat edersen yok edilen ülke halkları yecüc mecüc setleri açıldığında her bir tepeden akın ederler diyor. Bu dönüş dünyaya değildir hesap günü yeniden dirilmedir. Doksan altıncı ayette 'hadeb' kelimesi geçiyor, 'onlar her bir hadebden hızla çıkarlar' deniyor. Hadeb, tümsek demek. Hamile kadınların karnına ya da kambura benzetilir. Topraktaki bu tümsek, toprağın insana hamile olması gibi bir şeydir. Buradan şu anlaşılıyor, yeniden dirilmeden önce herkesin içinden çıkacağı kabri hafifçe bir tümsek gibi oluyor. Yeniden diriliş bu kabrin açılmasıyla başlayacak. Kabirlerin açılacağına dair ayette Adiyat suresinde.

Adiyat

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

9. BİLMEZ Mİ Kİ,

kabirlerin içindeki şeyler dışarı atıldığı

10. ve

gönüllerinin içindeki şeyler açığa çıkarıldığı zaman,

11. o gün şüphesiz ki,

Rableri kendilerinden haberdardır.

Yecüc mecüc'ün açılması insanların mezarlarından çıkması olduğu çok açık çünkü Enbiya suresinin devamındaki ayetlere bakarsak yecüc ve mecüc'ün açılmasından sonra olanlar yeniden dirildikten sonra olan şeyler. Peygamberimiz üstteki hadisnde kafirlerin tamamına yecüc mecüc demişti; 'sizden bir kişiye mukaabil Ye’cûc ve Me’cûc’den bin kişi (cehenneme gönderilecektir)' Altta kafirlerin mezarlarından çıktıktan sonra yaşanacakları şaşkınlık anlatılıyor.

Enbiya

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığında;

onlar her bir tepeden akın ederler!

97. Gerçek olan söz yaklaşmıştır.

İşte o zaman inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır:

“Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz.

Hayır aksine biz zalimlermişiz.”

98. Gerçekten siz de Allah’ın dışında kulluk ettikleriniz de,

cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

99. Eğer onlar ilâh olsalardı oraya girmezlerdi.

Oysa, hepsi orada sonsuz kalacaklardır.

100.Orada, onlar için bir inleme vardır.

Onlar orada, hiçbir şey duymazlar.

Yecüc mecüc açıldıktan sonra kafirler ne diyecekmiş; inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır: Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz. Kafirler yeniden dirildiklerinde gerçekleri anlayacaklar. Bunların hesap günü olacağı şüphe götürmez. Diğer kıyamet alameti hadisi diye anlatılanlar doğru değildir. Orada yecüc mecüc diye bir kavim dünyayı istila edecek deniyor. Halbuki üstteki ayetlerden yecüc mecücün dünyaile alakası olmadığı, hesap günü yeniden dirilmeyle alakalı olduğu açıktır. Yecüc mecücün yeniden dirilişle ne ilgisi olduğunu bu sayfadan okuyabilirsin. Hz Adem'in Yaratılışının Hz İsa'nın Doğumu ve Yecüc Mecüc'le İlgisi

Alttaki derste bu yazdıklarımı görebilirsin.

Yecüc Mecüc Nedir?

Derste geçen ayetler, istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip videoyla yan yana açabilirsin. YECUC_MECUC_AYETLER.pdf