Yecüc Mecüc Nedir?


Yecüc Mecüc'ün ne olduğu konusunun bir türlü netleşmemesinin sebebi ilgili ayetlerle doğru hadisleri beraber değerlendirmemekten kaynaklanıyor. Bir müslüman asla hadis düşmanı olamaz ama doğru hadisleri görmek zorundayız.

Yecüc Mecüc Kehf ve Enbiya suresinde geçiyor. Burada yapılan hata Kehf suresinde anlatılan olayın Enbiya Suresinde anlatılanın devamı zannedilmesi. Kehf suresinde Zülkarneyn karşılaştığı Yecüc Mecüc dünyada yaşanan bir olaydır. Enbiya suresinde anlatılan Yecüc Mecüc ise ahirette yaşanacak bir olaydır. Gelenek Zülkarneyn'in iki dağ arasına hapsettiği Yecüc ve Mecüc'ü uydurma hadislerdeki Yecüc Mecüc ile örtüştürüp kıyamet alameti olduğuna ikna olmuş. Bu yüzden peygamberimizin Yacüc Mecüc'ü anlattığı sahih hadisi doğru değerlendirememiş. Şimdi yapılan yanlışı ve doğrusunu görmeye çalışalım.

Kehf Suresindeki Yecüc Mecüc

Kehf seksen üçüncü ayetten Peygamberimiz'e Zülkarneyn'i sorduklarını görüyoruz; Sana Zülkarneyn’i soruyorlar. De ki “Size ondan bir hatıra okuyacağım.” Allah doksan sekizinci ayete kadar Zülkarneyn'inden bahsetmiş. Zülkarneyn'in iki dağ arasına hapsettiği Yecüc Mecüc bu ayetlerde anlatılıyor.

Kehf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

93. Nihayet iki set arasına ulaşınca; iki setin yanında neredeyse, hiç söz anlamayan bir halk buldu.

94. “Ey Zülkarneyn!” dediler. ”Yecüc ve Mecüc bu yerde gerçekten bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman için, sana vergi/ücret verelim mi?”

95. Dedi ki: “Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkânlar, daha hayırlıdır. Siz bana güç ile/işçilik ile yardım edin, sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım.

96. Bana demir kütleleri getirin.” Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince; “Körükleyin” dedi. Nihayet o demir kütlelerini kor ateş haline sokunca, dedi ki: “Bana erimiş bakır getirin de onun üzerine dökeyim.”

97. Böylelikle onu aşmayı başaramadılar, delmeye (de) güç yetiremediler.

98. Zülkarneyn dedi ki "Bu Rabbimin bir ikramıdır. Rabbimin vaat ettiği gün gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir.

Bu ayetlerde Yacüc Mecüc'ün iki dağ arasına hapsedilmesi, zamanı gelince Allah'ın serbest bırakmasını alttaki uydurma hadisle beraber değerlendiriyorlar. Sanki ayetlerle bu hadis örtüşüyor gibi ama büyük bir yanlışa sebep oluyor.

Yecüc Mecüc Uydurma Hadisi

Hüşeym – el-Avvâm – Cebele b. Süheym – Mü’sir b. Afâze –İbn Mes’ud tarîki ile rivayet edilmiştir. “Resulüllah geceleyin (miraca) götürüldüğü zaman İbrahim, Musa ve İsa (a.s.)’a rastladı da kıyamet hakkında müzakere ettiler. İbrahim’den başlayarak kıyameti(n ne zaman kopacağını) ona sordular. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum dedi. Sonra Musa (a.s.)’a soruldu, o da bilmiyorum dedi. Bunun üzerine söz İsa bin Meryem’e verildi. O: kıyametin kopmasına yakın şeyler (olaylar) hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopmasını Allah’tan başka hiç kimse bilemez, dedikten sonra Deccal’ın çıkmasını anlattı. Dedi ki: sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecekler. Bu kere onların karşısına Ye'cüc ve Me'cüc çıkacak ve her tepeden hızla gideceklerdir. Artık Ye'cüc ve Me'cüc uğradıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt üst edecekler. Bunun üzerine halk feryat ederek Allahtan yardım dileyecekler. Ben de Allah’a dua ederek Ye'cüc ve Me'cüc’ü öldürmesini dileyeceğim. (Bu dilek kabul olunacak) ve yer onların leşlerinin kokusu ile pis pis kokacak. Ben yine Allah’a dua edeceğim. Allah da bir su gönderecek ve o su onları taşıyıp denize atacaktır. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağıtılacak ve yer derinin yayılıp genişlediği gibi genişletilecektir. İşte o durum olunca insanlara yakınlığı bakımından kıyametin, ev halkı gece mi gündüz mü, ne zaman doğumu ile âniden karşılaşacaklarını bilmedikleri hamile kadın gibi olacağı bana bildirildi. (Ahmed İbn Hanbel, 1/375)

Hadisteki Tutarsızlıklar

Bir defa bize anlatıldığı gibi bir Miraç yaşanmadı. Miraç Zerdüştlükten alınmış bizim hadislere monte edilmiş bir hikayedir. Ben Miraç'ı red etmiyorum ama bize anlatıldığı gibi olmadığını biliyorum. Dolayısıyla Miraç gecesi peygamberlerin Kıyameti tartışması diye bir şey olmamıştır. İstersen alttaki sayfalardan Miraç hadisindeki tutarsızlıkları ve Zerdüştlükteki Arda Viraf'ın yaşadığı göğe yükselme hikayesine bakabilirsin.

İsra ve Miraç Gerçeği

Miraç Zerdüştlük'ten Alınma Bir Hikayedir

Hadisteki ikinci tutarsızlık Hz İsa ölmüştür. Geri gelmeyecek. Kur'an'ı Kerim çok açık bir şekilde Hz İsa'ın öldüğünü söylüyor. Dolayısıyla Hz İsa geri gelip Yecüc Mecüc'ü ortadan kaldırması için Allah'a dua etmeyecek. İsa peygamberin öldüğünü, geri gelmeyeceğini bu linkten görebilirsin.

Hz İsa Geri Gelecek Mİ?

Peygamberimizin Yecüc ve Mecüc'ü Anlattığı Hadis

Yecüc Mecüc'le ilgili sahih hadis altta. Peygamberimiz Yacüc Mecüc'ün kim olduğunu anlatmış.

Bize Ebû Salih, Ebû Saîd el-Hudrî(R)’den tahdîs etti ki, Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah, Âdem’e:

— 'Yâ Âdem!' buyurur. Âdem de:

— 'Lebbeyke ve sa ‘deyke ve ‘l-hayru fi yedeyke{ = Tekrar tekrar icabet ediyorum, beni tekrar tekrar mes’ûd kıl, bütün hayır Sen’in ellerinde dir)' der.

Bunun üzerine Allah:

— 'Cehenneme girecekleri (halk arasından seçip) çıkar!' buyurur. Adem:

— 'Cehenneme gönderileceklerin mikdârı ne kadardır?' der. Allah:

— 'Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu!' diye cevâb verecek.

Ve Allah, Âdem’e böyle buyurduğu sırada (bunun verdiği şiddetli korkudan) çocuğun başı ağarır, Her gebe kadın da çocuğunu düşürür, insanları sarhoş (olmuş gibi) görürsün, hâlbuki onlar sarhoş değildirler, fakat Allah’ın azabı pek çetindir” (ei-Hacc: 2).

Sahâbîler:

— 'Yâ Rasûlallah! O (binde) bir hangimiz olabilir?' dediler. Rasûlullah:

— 'Size müjdeler olsun, sizden bir kişiye mukaabil Ye’cûc ve Me’cûc’den bin kişi (cehenneme gönderilecektir)' buyurdu.

Sonra da:

— 'Hayâtım elinde olan Allah’ayemîn ederim ki, ben sizin cennet ahâlîsinin dörtte biri olacağınızı umuyorum' dedi.

Bu müjde üzerine biz Allâhu Ekber dedik. Rasûlullah yine;

— 'Ben sizin cennet ehlinin üçte biri olmanızı umarım' buyurdu. Biz yine tekbîr getirdik. Bu sefer Rasûlullah:

— 'Ben sizin cennet ehlinin yarısı olmanızı umarım' buyurdu. Biz de yine Allâhu Ekber diye tekbîr getirdik. En sonunda Rasûlullah:

— 'Sizler mahşer halkının içinde ancak beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir tüy mesâbesindesiniz yâhud da siyah bir öküzün derisinde sanki beyaz bir tüy gibisiniz' buyurdu.

Yecüc ve Mecüc Hakkında Doğru Bilgi

Yukarıdaki hadiste peygamberimizin cehenneme gidecek bütün insanlara Yecüc Mecüc dediğini görüyoruz. Bundan sonrası artık Kehf suresinde Zülkarneyn'in iki dağ arasına hapsettiği insanlarla alakası yok. Peygamberimizin kafirlere Yecüc Mecüc dediğini göz önünde tutarsak, Zülkarneyn'in adına Yecüc Mecüc denen, iki dağ arasına hapsettiği kavimin de kafir bir kavim olduğunu anlarız. Şimdi Enbiya suresindeki Yecüc Mecüc'e bakacağız ama ayet ayet değerlendireceğim. Allah diyor ki "helak ettiğim bir kavmin geri gelmesi mümkün değildir.""

Enbiya

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

94. Artık kim gerçeklere inanmış olarak uygun işler yaparsa,

o kişinin çalışmasına nankörlük yoktur.

Şüphesiz Biz, onun çalışmasını yazanlarız.

95. Kendisini helâk ettiğimiz bir ülke halkının,

(dünyaya) geri dönüp yaşamaları haramdır/yasaktır.

Katiyen onlar (dünyaya) bir daha geri dönemezler!

Ölenin Kıyameti Kopmuştur

Enbiya suresinin 96. ayetine geçmeden bu araya bir not ekleyeyim. Üstteki ayetlerde helak edilmiş bir ülkenin halkının tekrar dünyaya geri dönemeyeceği yazıyor. Bunun örneklerini Kur'an'dan biliyoruz. Helak edilen Ad, Semud, Res, Nuh vb kavimleri bir daha yaşama imkanı bulamadı. Hatta kafirlerin ölüm anında iyilik yapmak için geri dönmek isteyeceklerini de biliyoruz. Allah onların da geri dönemeyeceklerini söylüyor. Yani ölenin kıyameti kopmuş oluyor. Alttaki ayetler kafirler için.

Müminun

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

99. Nihayet, onlardan birisine ölüm geldiği zaman:

“Rabbim! Beni geriye döndür” der.

100. “Umulur ki;

orada, terkettiğim (dünyada) faydalı işleri yapayım!”

Hayır hayır! O sadece, onun söylediği boş bir laftır.

Onların önünde diriltilecekleri güne kadar

engel vardır (geri dönüş yasaktır).

Yecüc Mecüc Setti Ne Zaman Açılacak?

Yukarıdaki kafirlerin dünyaya geri dönmek istediklerini söyledikleri bu konuşmalar ölüm anında yapılan konuşmalardır çünkü Allah Müminun suresinde geri dönmek isteyen kafirlere 'Onların önünde diriltilecekleri güne kadar engel vardır' diyor. Demek ki bu konuşmaları yaparken ölmüşler ama henüz yeniden dirilmemişler. Şimdi Enbiya ve Müminun surelerinin bu ayetlerini birleştirelim ve Yecüc Mecüc konusuna bağlayalım, Enbiya suresinin 96. ayetleriyle devam edelim. 95. ayette helak edilen ülkelerin halklarının geri dönemeyeceği yazıyor, ne zamana kadar geri dönemeyeceklermiş? O da 96. ayette, Yecüc ve Mecüc açılana kadar.

Enbiya

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

95. Kendisini helâk ettiğimiz bir ülke halkının,

(dünyaya) geri dönüp yaşamaları haramdır/yasaktır.

Katiyen onlar (dünyaya) bir daha geri dönemezler!

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığında;

onlar her bir tepeden akın ederler!

Yecüc Mecüc'ün Açılması İnsanların Kabirlerinden Çıkması Demektir

Bu ayette geçen Yecüc ve Mecüc'ün açılması insanların mezarlarından çıkmalarıdır. Ayette 'hadeb' kelimesi geçiyor, 'onlar her bir hadebden hızla çıkarlar' deniyor. Hadeb, tümsek demek. Hamile kadınların karnına ya da kambura benzetilir. Topraktaki bu tümsek, toprağın insana hamile olması gibi bir şeydir. Buradan şu anlaşılıyor; yeniden dirilmeden önce herkesin içinden çıkacağı kabri hafifçe bir tümsek gibi olacak. Yeniden diriliş bu kabrin açılmasıyla başlayacak. Bunu doğru değerlendiremeyen gelenek "her bir tepeden akın ederler" ifadesini sanki dağlardan tepelerden gelen birileri diye yorumlamış. Ayette "hadeb" denen şey tümsektir, dağ tepe gibi büyük bir şey değildir. Bu tümsek, yeniden dirilişin öncesi toprağın içinde yeni bedenlerimizin oluştuğu yapıdır. Bir yerde kabirlerimiz diye düşünebiliriz. İkinci kez Sur'a üflendiğinde kabirlerimizdeki bu tümsekler açılacak ve böylece ahiret hayatı başlayacak. Sur'a üflenince yerin açılacağını alttaki ayetlerden de görebilirsin. Yecüc Mecüc'ün açılmasıyla alttaki ayet aynı anlamdadır.

Adiyat

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

42. O gün, gerçekten o müthiş sesi/korkunç çığlığı işiteceklerdir. İşte bu, kalkış/çıkış/yeniden diriliş günüdür.

43. Şüphesiz, Biz diriltiriz ve öldürürüz (ölümüne izin veririz). Dönüş de Bizim katımızadır.

44. O gün yer, üzerlerinden sür’atle çatlayıp açılır. İşte bu, toplanmadır. Bize göre kolaydır..

Yecüc Mecüc Açıldıktan Sonra Neler Olacak?

Yecüc Mecüc'ün açılması insanların mezarlarından çıkması olduğu çok açık çünkü Enbiya suresinin devamındaki ayetlere bakarsak Yecüc ve Mecüc'ün açılmasından sonra olanlar yeniden dirildikten sonra olan şeyler olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin kafirlerin tamamına Yecüc Mecüc dediğini bir kez daha hatırlatayım; 'sizden bir kişiye mukaabil Ye’cûc ve Me’cûc’den bin kişi (cehenneme gönderilecektir)' demiş.

Enbiya

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

96. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığında;

onlar her bir tepeden akın ederler!

97. Gerçek olan söz yaklaşmıştır.

İşte o zaman inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır:

“Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz.

Hayır aksine biz zalimlermişiz.”

98. Gerçekten siz de Allah’ın dışında kulluk ettikleriniz de,

cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

99. Eğer onlar ilâh olsalardı oraya girmezlerdi.

Oysa, hepsi orada sonsuz kalacaklardır.

100.Orada, onlar için bir inleme vardır.

Onlar orada, hiçbir şey duymazlar.

Kafirlerin Gerçeği Anladığı An

Yecüc mecüc açıldıktan sonra kafirler ne diyecekmiş; inkârcı kişilerin gözleri donup kalmıştır: Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz. Kafirler yeniden dirildiklerinde gerçekleri anlayacaklar. Bunların hesap günü olacağı şüphe götürmez. Diğer kıyamet alameti hadisi diye anlatılanlar doğru değildir. Orada Yecüc Mecüc diye bir kavim dünyayı istila edecek deniyor. Halbuki üstteki ayetlerden Yecüc Mecüc'ün dünya ile alakası olmadığı, hesap günü yeniden dirilmeyle alakalı olduğu açıktır. Kafirlerin yeniden dirildiklerinde gerçekleri anlayacağına dair Yasin suresinin ayetlerine de bakabiliriz.

Yasin

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

51. Sur'a üflenmiştir;

bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış,

Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar.

52.Dediler ki: “Yazıklar olsun bize!

Yattığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı?

Rahmân’ın vadettiği şey işte budur!

Demek ki elçiler gerçekten doğru söylemişler.”

Enbiya suresinin 97. ayetine kafirlerin 'Vah vah, yazıklar olsun bize! Biz bundan gaflet içinde imişiz. Hayır aksine biz zalimlermişiz' söylemi, ayetin devamında da şirk koştukları ilahların hiç bir işe yaramadığının anlatıldığını görüyoruz. Benzer ifade Yasin suresinde de var. Bütün bunlar Yecüc Mecüc açıldıktan sonra oluyor. Bütün bu ayetlerden ve doğru hadisten Yecüc ve Mecüc'ün kıyamet alameti olarak, Zülkarneyn'in iki dağ arasına sıkıştırdığı kavimin geri gelmesi olmadığı çok açıktır.

Yecüc Mecüc'ün yeniden dirilişle nasıl ilgisi olduğunu daha ayrıntılı bu sayfadan okuyabilirsin. Hz Adem'in Yaratılışı, Hz İsa'nın Doğumu ve Yecüc Mecüc'le İlgisi