Kâinatın efendisi kimdir? Kâinat peygamber efendimizin yüzü suyu hürmetine mi yaratıldı? Peygamberimiz Yaratılan İlk Ruh Mu? Adem'in çamuru yoğrulurken ben peygamberdim hadisi ne kadar doğru? Hz Adem Hangi Cennetten Çıkartıldı?

Menü

Bu bölümde peygamberimizle [sallallahu aleyhi ve sellem] ilgili yanlış bildiklerimizi toplamaya çalıştım. Salavat getirmekten mücizelere kadar neler biliyoruz gibi konuları araştırdım.

Kâinatın efendisi kimdir?

A) Allah.

B) Hz Muhammed [sallallahu aleyhi ve sellem]

Bir çok sohbette, vaazda peygamberimiz için "kainatın efendisi" sözü kullanılır. Kâinatın efendisi sence hangisi? Allah mı peygamberimiz mi? "Efendi" kelimesi Allah hakkında kullanılınca rahatsız edici oluyor ama "kainatın efendisi" sözü Arapça "rabbül alemin" ifadesine denktir. Böyle olunca bir insan için kainatın efendisi sözünü kullanmak sıkıntılı bir durum oluyor.

Kâinatın efendisi Allah’tır. Pek çok hoca sohbetlerinde peygamberimiz için “kâinatın efendisi” tabirini kullanır, bunlara örnek vermeyeceğim. Dini sohbet yapan her hangi bir radyoyu aç bu ifadeyi mutlaka duyarsın. Bu aslında şeyhlik sisteminin mecburi uzantısıdır. Birinin efendi olabilmesi için önce peygamberimizi efendi yapması lazım. Kur'an'da açıkça fırkalara ayrılmayın [Şura 13] emri olmasına rağmen dünyada bir çok şeyhler/efendiler ve müridleri var. Bu düzende müridin efendisi şeyhi, şeyhin efendisi, kendi şeyhi, bütün bu şeyhlerin efendileri de çeşitli evliya adında insanlar, bütün bu güruhun efendisi de peygamberimiz oluyor. Gelenekte bu dünyanın Hz Muhammed’in yüzü suyu hürmetine yaratıldığı iddia edilir. Bunu Hz Adem’in cennetten çıkarılışı konusunu ele alırlar ve Hz Adem Allah’tan af dilerken kullandığı iddia edilen sözlere dayandırırlar.

Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif Kitabında Hz Adem'in Özrü

"Hz. Âdem (a.s.) cennetten çıkarılmasına sebep olan hatayı işledikten sonra affedilmesi için (Nebî'nin hakkı ile tevessülde bulunarak) yaptığı duâda: 'Allah'ım! Beni Muhammed'in hakkı için Senden beni affetmeni istiyorum' diye yalvarmış. Cenâb-ı Hak: 'Ey Âdem! Henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nasıl tanıdın?' diye sorunca, Hz. Âdem (a.s.): 'Yâ Rabb! Sen beni elinle yaratıp bana ruhundan üflediğinde başımı kaldırıp arşa baktığımda, arşın sütunlarında 'Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Rasûlullah' cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki Sen, ismine ancak mahlûkatın en sevimlisini izâfe edersin!' dedi. (Bundan dolayı onun ismiyle tevessül ettiğini söylemiş.) Bunun üzerine Allah: 'Doğru söyledin Ey Âdem! Gerçekten o, Bana yaratılmışların en sevimli olanıdır. Onun hakkı için (mâdem ki) Bana duâ ettin (tevessülde bulundun) Ben de seni affettim. Şâyet Muhammed olmasaydı seni halketmezdim' buyurdu." (Kadı Iyaz, Şifâ, I338).

Kadı İyaz böyle naklediyor ama ayetlerde Hz Adem'in özür dilemesi böyle geçiyor.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

35. VE (sonra) dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi/istediğiniz yerden serbestçe yiyin. Ancak şu ağaca (haramlara/size yasaklanmış şeylere) yaklaşmayın! Yoksa zalimlerden olursunuz…

36. Şeytan (İblis) ikisini(n de ayağını) oradan kaydırdı, böylece; (her) ikisini(n) de bulundukları yerden çıkar(ılmasını sağla)dı. Biz de dedik: “(Konakladığınız yerden) birinizin, diğerinize yapabileceği düşmanlığa dikkat ederek inin.” Arzda/yeryüzünde sizin için bir süre yerleşim ve bir süreye kadar da geçim vardır.

37. Adem Rabbinden birtakım kelimeler öğrendi ve yalvardı. Rabbinin (vahiy ile kalbine bıraktığı) kelimeleri aldı. O da tövbesini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul eden merhamet sahibidir.

38. “Hepiniz oradan ininiz” dedik. Eğer Benden size hidâyet/bir yol gösterici gelirse, kim de yol göstericime/hidayetime tabi olur/uyarsa artık onlar için korku yoktur. Ve (onlar) üzülmeyeceklerdir de!..

39. Küfredip bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar.

Allah Hz Adem'i dünyada yarattı, dünyaya gömüldü ve tekrar dünyada yaratacak. Hepimiz böyle olacağız. Bunun ayrıntısına "Hz Adem'in yaratılışı" sayfasından bakabilirsin. Adem'in bu dünyada yaratıldığına delil olan ayet budur.

Nuh
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17 - Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.

18 - Sonra sizi yine oraya döndürür ve bir çıkarışla mutlaka yeniden çıkarır.

Nisa suresinin birinci yetinde Allah Adem ve eşini topraktan yarattığını ve diğer insanları ikisinden türettiğini söylüyor. Adem ahirette gidilecek cennete yaratılmadı. Cennet bahçe demek. Adem ve eşi dünyada hiç sıkıntı çekmeyecekleri bir bahçede imtihan oldular, hata ettiler bahçeden çıkardılar, sıkıntı çektiler.

"Adem'in çamuru yoğurulurken ben peygamberdim" hadisi

Burada bir mesele de diyorlar ki peygamberimiz yaratılan ilk ruhtur, "Adem'in çamuru yoğurulurken ben peygamberdim" diye bir hadis vardır. Bu sözü Hz Adem'in özür dilemesi sırasında ki "Muhammed'in hürmetine özrümü kabul et" sözüne delil getiriyorlar.

Niyazi Mısri'nin İrfan Sofraları kitabının 48. sofrasında peygamberimizin yaratılan ilk ruh olduğu geçiyor.

Sülukten maksat,cüz’i ruhun,KÜLLİ RUH’a kavuşmasıdır.Külli Ruh için Hz.Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah ilk defa benim ruhumu,nurumu ve aklımı yarattı.” İşte bütün peygamberlerin ve kamil velilerin gittiği Allah’ın GENİŞ ARZ’ı budur.

Hadisçiler bunun uydurma olduğunu söylüyor.

"Âdem su ile çamur arasında iken ben nebî idim." Hallâc, Suhreverdi, Ahmet Avni Konuk gibi tasavvuf ehli insanlar bu sözü hadis diye nakletmişlerdir. İbn Teymiyye, bu rivâyetin aslının olmadığın, bu lafızla rivâyeti ilim ehlinden kimsenin görmediğini ve bâtıl olduğunu söylemektedir (İbn Teymiyye, Hakikatu Mezhebi'l-İttihâdiyyûn, s. 126-127). Zerkeşî, bu lafızla aslının olmadığını belirtir (Zerkeşî, Tezkire, s. 172). Bu rivâyetin kaynağı bakımından dayanağı yoktur. Elbânî bu tür hadisleri uydurma kabul etmiştir (Muhammed Nâsıruddin Elbânî, Silsiletu'l-Ehâdîsi'd-Daîfe ve'l-Mevzûa ve Eseruhâ's-Seyyiu fi'l-Ümme, I/473-474) Hemen hemen aynı bilgilere Aclûnî ve eş-Şeybânî gibi müellifler de eserlerinde yer vermişlerdir. Rivâyetin uydurma olduğu açıktır (A. Yıldırım, s. 125)

"Ben, yaratılışta nebîlerin ilki, peygamber olarak gönderilme yönünden sonuncusuyum." Elbânî, rivâyeti zayıf kabul etmiştir (Elbânî, a.g.e. II/115, no: 661).

Peygamberimiz Yaratılan İlk Ruh Mu?

Niyazi Mısrı'nin kitabından yaratılan ilk ruhun peygamberimiz olduğu örneğini şu yüzden verdim; bu uydurma hadislerin bir sonraki nesle nasıl aktarıldığının bir örneğidir. Bazı insanlar evliya ilan edilip yazdıkları kitaplarıda dokunulmaz, eleştirimez algılandığı zaman, kitaplarda geçen uydurma hadislerin farkına varılmıyor. Bu kitapları okuyan her yeni nesil uydurma hadisleri de bir sonraki nesle taşımış oluyor. Bu hadislerin uydurulmuş olduğunu anlatanlara itibar edilmiyor. İslam dünyası bu yüzden düzelemiyor. Aşırı kutsallaştırılmış kişiler ve kitaplarındaki hataları görmezden gelip, bir sonraki nesile taşıyorlar. Efendi/şeyh sistemi de aynı şeyi yapıyor. Efendi/şeyhin yerine gelen yeni efendi kendi efendisinden öğrendiklerini bir sonraki nesile taşıyor.

Daha önce görmüştük ki Hz Adem ahirette gidilecek cennetten çıkartılmamıştı, dünyada bir bahçedeydi. Cübbeli Ahmet’in anlattığı "Hz Adem cennetteyken la ilahe illallah muhammedun resullullah yazısını gördü, bu yazıdan anladıki Muhammed kulu en sevdiği kulu, onun yüzü suyu hürmetine bağışlanma diledi, Allah da onu yaratmayacak olsaydım seni de yaratmazdım diyerek affetti" hikayesi doğru olamaz çünkü Hz Adem dünya da yaratılmış, ahirette gidilecek cenneti görmedi.

Hz Adem Hangi Cennetten Çıkartıldı?

Mehmet Okuyan'ın Açıklaması

"Sen Olmasaydın Kâinatı Yaratmazdım" Hadisi Doğru Mu?

Hakikati Muhammedi İnancı İle Hristiyanlık Arasındaki Benzerlik

Sen Olmasaydın Hadisi Arap Dili Gramerine Aykırı

Sen Olmasaydın Sözü Hz İsa İçin Söylenmiş

Hadislerin Uydurma Olup Olmadığı Nasıl Tespit Edilir?

Cübbeli Ahmet ve onun gibi bazıları hadislerin tıpkı vahiy gibi Allah’tan gelmiş olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden bu hadislere uydurma diyemiyorlar. aslında zeki olan bu insanların zekalarının hiç bir anlamı kalmıyor. Onlara göre bunlar vahiydir. Bu hadisler vahiy değildir çünkü peygamberimiz bazen hata yapmıştır, Allah da peygamberimiziz uyarmış. Hadisler eğer Allah’tan olsa bu hatalar olmazdı.

Kutsi hadis ne demek?

Hocanın videoda bahsettiği makale Kutsi hadisler - Süleymaniye vakfı