Hz İsa Geri Gelecek Mİ?


Kıyametin alameti olacağı bilgisi hadis kaynaklıdır. Bir tanesini göstereyim. Altta okuyacağın metin bir kurgudur. Bu sayfada İsa peygamberin geri gelmeyeceğini göstereceğim.

Abdullah İbni Amr İbni Âs’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu: “Ümmetimin hayatta bulunduğu bir zamanda deccâl çıkar ve kırk, bu kadar zaman kalır. (Râvi, Hz. Peygamber’in kırk gün mü, kırk ay mı, yoksa kırk yıl mı buyurduğunu bilemediğini söylemektedir.) Bunun üzerine Allah Teâlâ Îsâ İbni Meryem’i yeryüzüne gönderir; o da deccâli bularak ortadan kaldırır. Sonra insanlar, aralarında hiçbir düşmanlık bulunmadan yedi yıl yaşarlar. Sonra Allah Teâlâ Şam taraflarından soğuk bir rüzgâr gönderir ve bu rüzgâr kalbinde zerre kadar hayır -veya iman- bulunan yeryüzündeki bütün insanların ruhunu kabzeder. Şayet biriniz dağın içine bile girse, bu rüzgâr onu mutlaka bulup canını alır. İşte o zaman yeryüzünde kötülüklere bir kuş hafifliğiyle dalan, yırtıcı hayvan atılganlığıyla şuursuzca saldıran kimseler kalır. Bunlar ne bir iyilik tanırlar ne de bir kötülüğü yadırgarlar. Şeytan bir insan kılığına girerek onlara görünür ve:

- Dediğimi yapmayacak mısınız? diye sorar. Onlar da:

- Ne yapmamızı emredersin? derler.

Şeytan da onlara putlara tapmalarını emreder. Onlar her türlü ahlâksızlığı yapıp putlara taparken rızıkları bollaşır, hayat tarzları iyileşir. Daha sonra sûra üflenir. Onun sesini duyan herkes dehşet ve şaşkınlık içinde yıkılır kalır. Sûrun sesini ilk duyup can veren adam, devesinin havuzunu tamir eden bir kimsedir. Onunla birlikte yanındakiler de kendilerini yere atıp can verirler. Sonra Allah Teâlâ çiğ gibi -veya gölge gibi- bir yağmur yağdırır. İnsanların çürüyüp gitmiş cesetleri bununla yeniden hayat bulur. Ardından sûra bir kere daha üflenir; herkes yerinden fırlayıp kendilerine verilecek emri beklemeye başlar. Daha sonra:

- Haydi, Rabbinize gelin! denir. Meleklere de:

- Onları alıkoyun; çünkü onlar sorguya çekilecektir, denir. Daha sonra yine meleklere:

- Cehennemlikleri ayırın! buyurulur. Onlar da:

- Kaçta kaçını ayıralım? diye sorarlar.

- 1000 kişiden 999’unu, denir. İşte o gün, dehşeti yüzünden çocukların ihtiyarladığı bir gün olacaktır. O gün her şeyin ortaya çıktığı korkunç bir gündür.” (Müslim, Fiten 116)

Bana göre kıyamet alameti olarak İsa peygamberin geri gelme inancı en kuvvetli alamet sayılıyor. Eğer İsa peygamberin gelmeyeceğini gösterirsem alamet denen bu bilgilerin kurgu olduğuna inanır mısın?

Geleneğin Delili

Gelenek Al-i İmran elli beşinci ayeti gösterip İsa Peygamberin uyuduğunu ve Allah’ın katına yükseltildiğini söylüyor. Ayette “Seni vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim” ifadesi var. Vefat ruhun alınması demek. Uyurken de ölürken de ruhumuz alınıyor. Açıklamaya dikkat edersen bunların ne demek olduğunu görebilirsin.

Al-i İmran

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

55. Bir gün Allah şöyle dedi: “Bak İsa! Seni vefat ettireceğim[1*] ve katıma yükselteceğim[2*]. Ayetlerimi görmezlikte direnen şu insanlardan seni kurtaracağım. Senin izinden gidenleri, ayetleri görmezlikte direnenlere kıyamet gününe kadar üstün kılacağım[3*]. Sonunda yeniden diriltilip bana geleceksiniz[4*]. Aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz konuları, o zaman karara bağlayacağım.

[1*] Zümer 39/42’ye göre vefat, işi biten ruhun bedenden ayrılmasıdır. Allah ruhu iki şekilde vefat ettirir, biri uykuya daldığında, diğeri de öldüğünde olur. Ruh, bilgisayarın işletim sistemi gibi bütün bilgileri korur. Onun için Allah, hem uyuyan hem de ölen bedenin ruhunu koruma altına alır. Uyuyan insanın ruhu, uyandığında, ölenin ruhu da vücut yeniden yaratıldığında geri döner. (Bkz. Müminûn 23/100 ve Tekvîr 81/7) İsa aleyhisselam, ruhunun alınmasından sonraki ilk konuşmasını ahirette yapacağı için (bkz. Maide 117) bu âyetteki vefat, onun öldüğünü gösterir; dünyaya tekrar gelmesi diye bir şey yoktur.

[2*]  Ölen her insanın ruhu göğe yükselir ancak gök kapıları kafirlere kapalı olduğundan onların ruhu geri çevrilir. İlgili ayet şöyledir: “Ayetlerimiz karşısında büyüklenerek yalan söyleyenler için göklerin kapıları açılmayacak, halat iğne deliğinden geçinceye kadar Cennet’e giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız.” ( Araf 7/40)

[3*] İsa’ya uyanlar, onu Allah’ın oğlu sayanlar değil, Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna inananlardır.

Allah'a Yükselmek Ne Demek?

Allah’a yükselme olayı ölen herkes için geçerlidir. Açıklamada gördüğün gibi kafirler istisna. Bu olay özellikle İsa peygamberin Allah katına çıkartılması değildir. Eğer Kur’an’da bu ayetten başka İsa peygamberi anlatan ayet olmasaydı ayetteki “Seni vefat ettireceğim” ifadesindeki vefatın uyku olabileceği red edilemezdi. Maide yüz on yedinci ayette Allah İsa peygambere Hesap Günü bir soru soracak. İsa peygamberin vereceği cevap ayette yazıyor. Bu cevaptan İsa peygamberin ölmüş olduğunu, geri gelmeyeceğini anlıyoruz. Bu yüzden İsa peygamber Allah katına çıkarılmadı diyebiliyoruz. Bu ayetin ne anlama geldiğini rahat görmen için Hristiyanların şirk inançlarını göstereceğim. Hristiyanların web sitelerine baktım. Bir soru ve cevabı dikkatimi çekti.

Hrıstiyanların Şirk İnancı

Babaya, Oğul'a ve Kutsal Ruha dua edebilir miyiz?

1 - Baba'ya mı dua ediyoruz?

2 - İsa'ya mı dua ediyoruz?

3 - Kutsal Ruh'a dua edebilir miyiz?

Onlar Allah'a Baba, İsa peygambere Oğul, Cebrail’e de Kutsal Ruh diyorlar. Rahipler şöyle cevap vermişler.

Tüm dualar bizim Tanrı-Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'umuza yöneltilmelidir. İncil, üçünün bir ya da üçüne dua edebildiğimizi, çünkü üçünün de bir olduğunu öğretir. Baba'ya Zebur'da ki “Senin için dua et, benim kralım ve Tanrı'm, dinlediğin için dua ediyorum” (Mezmurlar 5: 2) pasajıyla dua ederiz. Rab İsa’ya, Baba’ya dua ediyoruz çünkü onlar eşittir. Kutsal Üçleme'nin bir üyesine yapılan dua herkese duadır. Stephen, şehit edildiğinde, “Rab İsa, benim ruhumu al” diye dua etti (Elçilerin İşleri 7:59). Ayrıca Mesih adına dua ediyoruz. Pavlus Efes inancını her zaman “Rabbimiz İsa Mesih adına her şey için Baba'ya Tanrı sayesinde” (Efesliler 5:20) vermeleri için ikna etti. İsa, Müritlerine kendi adıyla istediklerini (O'nun isteğine göre) verileceğini temin etmiştir (Yuhanna 15:16; 16:23)

Bu metindeki soru ve cevabın şirk olduğunu görüyor olmalısın. Onlar İsa peygamberi Allah’ı ve Cebrail’i tek bir Tanrı kabul ediyorlar. Bunun adı Teslis inancı. Allah bu inanca sahip olanların kafir olduğunu Medine’de inen Maide suresinde söylemiş.

Maide

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

17. “Meryem oğlu Mesih Allah’tır” diyenler kâfir oldular. De ki: “Allah; Meryem oğlu Mesih’i, anasını ve yeryüzünde olan herkesi yok etmek isterse ona karşı koymaya kimin gücü yeter?” Göklerde, yeryüzünde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ın elindedir. O, gerekli gördüğünü yaratır. Allah, her şeye ölçü koyar.

İsa Peygamber Gelse Bunları Görmeyecek Mi?

Bugün İsa peygamberin gelmiş olduğunu farz edelim. Şu an İsa peygamber bir kiliseye gitse, benim yukarıda örneğini gösterdiğim bir internet sitesine baksa, kendisinin Allah'ın oğlu yapıldığını, ona dua edildiğini, ayn şekilde Cebrail’in de bu şirke aracı edildiğini görecekti. Bu durumda İsa peygamber bütün Hristiyan alemine seslenip bunun yanlış olduğunu söyler, bunu düzeltirdi. Papa Roma'da her pazar insanlara konuşma yapıyor, televizyondan canlı yayınlanıyor. Hz İsa da böyle bir konuşma yapardı.

Hesap Günü Allah İsa Peygambere Bunu Soracak

Gözümüzde canlandırmaya çalışalım İsa peygamber de resimde ki gibi bütün Hıristiyan alemine içinde bulundukları şirki anlatırdı değil mi? Allah hesap günü İsa peygambere bunu soracak; "seni tanrı yapmalarını sen mi söyledin" diyecek. Bakalım İsa peygamber bu soruya ne cevap verecekmiş.

Maide

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

116.  Bir gün Allah, şöyle diyecektir: “Meryem oğlu İsa! İnsanlara 'Beni ve anamı Allah ile aranıza iki tanrı olarak koyun?' diyen sen misin?” İsa diyecek ki “Ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem olacak şey değildir. Eğer söylediysem, zaten bilirsin. Sen, benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini bilmem. Bütün gaybı (her şeyin içyüzünü) bilen sadece sensin.

117.  Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. "Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kul olun" dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar, sadece senin gözlemin altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin.

118.  Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ama bağışlarsan üstün olan sen, doğru kararlar veren sensin.”

119.  Allah diyecek ki “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur.”

Hz İsa Öldükten Sonra İlk Konuşmayı Hesap Günü Yapacak

İsa peygamber Allah'ın “Beni ve anamı Allah ile aranıza iki tanrı olarak koyun?' diyen sen misin?” sorusuna Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar, sadece senin gözlemin altındaydılar diyecekmiş. Bu cevaba göre İsa peygamber Hristiyanların kendisini şirke aracı yaptığını ilk nerede öğreniyor? Hesap gününde öğreniyor. 119. ayete bakarsan “Bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür” diyor yani hesap günü olduğu kesin. Eğer İsa peygamber dünyaya geri gelecek olsaydı 117. ayetteki gibi “Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. "Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kul olun" cevap vermezdi. Gelince kendisini şirke aracı yaptıklarını göreceği için hesap günü derdi ki "beni dünyaya geri gönderdiğinde beni ve annemi şirke aracı yaptıklarını gördüm, onları uyardım, inançlarını düzelttim ..." 117. ayette böyle bir ifade olmadığına göre İsa peygamber kendisinin şirke alet edildiğini hiç bir zaman görmemiş yani dünyaya gelmemiş, gelmeyecek demektir. Zaten Maide 117'de ki cevap da bunu söylüyor; aralarındayken ne yaptıklarını biliyordum, yani "ben yaşarken beni ilah yapmamışlardı" demek. Bu ayetler göre İsa peygamber uyumuyor, ölmüştür. Ölümünden sonraki ilk konuşması bu olacak ve hesap günü yapacaktır.

İsa peygamberin öldüğünü, kıyamet alameti olarak gelmeyeceğini gördüğünü umuyorum. İsa peygamber gelmeyecekse kıyamet alameti sayılan hikayenin kurgu olduğunu anlayabilirsin. Menü'den "Kıyamet ve Yeniden Diriliş" bölümünün altından Dabbetü'l arz ve Yecüc Mecüc'ün ne olduğunu da görebilirsin. Bunlar da Kıyametin alameti değildir.

Hz İsa’nın Geleceğini Söyleyen Hadisler İsraliyattır

İsa peygamberin geleceğini iddia edenler Maide 116-119'yi görmezden geliyorlar. Kur'an'ın hiç bir ayetinde İsa peygamberin geri geleceği yazmaz ama geleceğini iddia edenler, bazı ayetlerdeki ifadeleri delil kabul etmek için zorluyor. "Bununla ilgili hadisler nedir o zaman?" diyen olursa, her zaman söylediğimi söyleyeceğim maalesef hadislerimize İsraliyat karışmış. Yahudiler Muhammed aleyhisselamı kabul etmemek için İsa peygamberin geri geleceğine inanıyor. Buradan bize de geçmiş. Yahudiler gerçeği gizlemek için bunu özellikle hadislerimize karıştırdıysa hiç şaşırmam.

Allah Kur’an’da Kıyamet Zamanı İçin Neler Diyor?

Peygamberimize de Kıyamet’in zamanını sormuşlar. Allah bu soruları soranlara peygamberimizin ne söylemesini istiyor dikkat et.

Araf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

187. Sana kıyamet saatini soruyorlar, ne zaman bastırıp kalacak diye? De ki “Onun bilgisi sadece Rabbimdedir. Vakti gelince onu açıklayacak olan odur. Ağırlığı göklerin ve yerin üstüne çökmüştür. Size gelişi ansızın olacaktır.” Sanki haberin varmış gibi, tutup sana soruyorlar. De ki “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.”

188. De ki “Allah fırsat vermezse benim kendime bile bir fayda sağlamaya veya zarar vermeye gücüm yetmez. Eğer gizli bilgileri (gaybı) bilseydim, daha çok malım olurdu, bana bir kötülük de dokunmazdı. Ben, inanıp güvenen bir topluluk için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim, o kadar.”

Allah peygamberimize Kıyamet’in zamanını soranlara kendisinde hiç bir bilgi olmadığını söylemesini istemiş. Dahası gaybı bilmediğini de söylemesini istemiş. Buradan anlıyoruz ki peygamberimizin Kıyamet alameti söylemesi de mümkün değil. Peygamberimize atfedilen Kıyamet alametleri uydurmadır. Allah Kıyamet’in ansızın olacağını söylüyor. Ansızın demek hiç bir belirti vermeden demektir. 17 ağustos 1999 yılında Adapazarı’nda 7.6 şiddetinde olan, 45 saniye süren, on sekiz bin kişinin öldüğü depremin alameti var mıydı? Kim böyle bir deprem bekliyordu? Kıyamet de böyle olacak. Hiç beklenmeyen bir anda evrende yıkım olacak. Allah bir başka ayette Kıyameti neredeyse gizli tutacaktım diyor. Allah böyle söylüyorsa alamet olması mümkün değildir.

Ta Ha

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

15. Kıyamet saati gelecektir; herkes yaptığı şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacağım[*].

[*] Allah’ın “gizli tutuyorum” buyurduğu o saatin bizler açısından alameti (göstergesi, belirtisi) olmaz. Öyle olursa gizliliği olmaz. Dolayısıyla kıyamet alametleri olarak bilinen bilgiler batıldır(uydurmadır). Her nefsin kendi ölümü kendi sonudur.

Kur’an Kıyametle ilgili bilmemiz gerekenleri söylemiş. En önemlisi kıyametin aniden olacağı. Alameti filan yoktur.